نرم افزارهای ما

سامانه حسابداری

سامانه حسابداری

سازمانی

سامانه حسابداری پرتونت

 

 

 

 

 

سیستم حسابداری مالی شرکت پرتونت، به عنوان محل جمع آوری اسناد سازمان برای طبقهبندی و جمعبندی حسابها به شکل خودکار از تمامی زیرسیستمها، شامل حسابداری انبار، حسابداری فروش، حسابداری دریافت و پرداخت، حسابداری اموال و دارایی ثابت، حسابداری حقوق و دستمزد و غیر آنهاست. این سیستم، امکان شاخص- گذاری و ارزیابی مالی هر سازمان و مجموعه سازمانهای تابع را با استفاده از گزارشهای رسیده مهیا میسازد.

 

 

برای دیدن جزییات سامانه حسابداری کلیک کنید

 

 


اعتبارات پرتونت
Image
Image
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

Search