نرم افزارهای ما

سیستم تولید

سیستم تولید

سازمانی

سیستم تولید پرتونت

 

 

سیستم تولید پرتونت، ورودی ها را به صورت مواد اولیه، نیروی انسانی، سرمایه، سوخت و اطلاعات دریافت می کند. این ورودیها در زیرسیستم تبدیل به کالاها و خدمات می شوند که خروجیها نامیده می شوند. بخشی از این خروجی در زیرسیستم کنترل از نظر قابل قبول بودن کمیت، هزینه و کیفیت بررسی می شود. 

 

 

 

برای دیدن جزییات کلیک کنید


اعتبارات پرتونت
Image
Image
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

Search