سیستم مدیریت ارتباط با مشتری پرتونت

مدیریت ارتباط با مشتری به همه فرآیندها و فناوریهایی گفته میشود که در شرکتها و سازمانها برای شناسایی، ترغیب، گسترس، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار میرود و شامل مدیریت انواع شیوههایی است که مشتری جهت ارتباط با سازمان استفاده میکند. اصول مدیریت ارتباطات مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای مدیریت ارتباطات مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای مدیریت ارتباطات مشتریان از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیستمی تا نگهداری آن در زمانهای مختلف را بیان میکند. سیستم مدیریت ارتباط مشتری پرتونت امکان ارتباط مستقیم کاربران با واحدهای متفاوت را فراهم میکند. واحدهای ارتباط با مشتری، پیگیری سفارشات، پیشنهادت و انتقادات و تخلفات در این سیستم تعبیه شده است.

بخشی از فرآیندهای تحت پوشش:

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری پرتونت

پیگیری سفارشات

موضوعبندی در سفارشات

پاسخهای کوتاه برای سوالهای رایج

قابلیت گزارشگیری براساس تعداد پاسخگویی تیکت در بازهی زمانی مشخص به ازای هر فرد

قابلیت گزارشگیری براساس واحدهای مختلف به تفکیک حالتهای تیکت در بازهی زمانی مشخص

قابلیت گزارشگیری براساس کارکرد افراد در بازه زمانی مشخص

قابلیت گزارشگیری براساس تعداد پاسخگویی تیکت در بازهی زمانی به ازای هر فرد

قابلیت گزارشگیری براساس موضاعات در هر واحد در بازهی زمانی مشخص


اعتبارات پرتونت
Image
Image
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

Search