سامانه حسابداری پرتونت

سیستم حسابداری مالی شرکت پرتونت، به عنوان محل جمع آوری اسناد سازمان برای طبقهبندی و جمعبندی حسابها به شکل خودکار از تمامی زیرسیستمها، شامل حسابداری انبار، حسابداری فروش، حسابداری دریافت و پرداخت، حسابداری اموال و دارایی ثابت، حسابداری حقوق و دستمزد و غیر آنهاست. این سیستم، امکان شاخص- گذاری و ارزیابی مالی هر سازمان و مجموعه سازمانهای تابع را با استفاده از گزارشهای رسیده مهیا میسازد.

بخشی از فرآیندهای تحت پوشش:

ثبت سند حسابداری

جستجوی اسناد حسابداری

جستجوی اسناد حسابداری

چاپ اسناد حسابداری

صدور سند افتتاحیه و اختتامیه

صدور سند بهای تمام شده

سامانه حسابداری پرتونت
برتری های سیستم حساب داری تحت وب :

ثبت سند طبقه بندی حسابها در سطوح گروه، کل، معین و تفصیلی

تعیین ویژگی و مشخصات حسابهای معین به صورت ریالی و ارزی

امکان پیگیری و ردیابی اطلاعات و ماهیت حسابها

ثبت اطلاعات اسناد به دو صورت موقت و دائم و شماره گذاری خودکار

طبقه بندی اسناد حسابداری بر اساس نوع آن (افتتاحیه، اختتامیه، بستن حسابها و سیستم صادر کننده)

امکان ارسال و دریافت اطلاعات در قالب Excel و Text

انجام عملیات بستن حسابهای موقت (سود و زیان) و دائم (برای انتقال حسابها به یکدیگر) و صدور سند اختتامیه

امکان تعیین حقوق دسترسی

امکان صدور سند کل برای نوشتن دفاتر قانونی بر اساس آئین نامه ثبت دفاتر مکانیزه وزارت دارایی

امکان گزارش گیری از سطوح کلی تا ریزترین سطح به صورت کلی یا به تفکیک دلخواه کاربر

سامانه حقوق و دستمزد پرتونت

سامانه حقوق و دستمزد پرتونت

سیستم حقوق و دستمزد پرتونت، امکاناتی مناسب برای ثبت، ردیابی، کنترل و در نهایت، گزارشگیری از اطلاعات مربوط به تمامی عملکرد حقوقی سازمان را مهیا کرده است.

بخشی از فرآیندهای تحت پوشش:

عملیات ماهیانه حقوق

ثبت اضافه کاری و تعطیل کاری

اضافات و کسورات پرسنل

ثبت کارکرد روزانه

پرداخت سنوات

ذخیره سنوات خدمت کارکنان

گزارش عملکرد روزانه

گزارش سوابق مالی و عملکرد پرسنل به صورت ماهانه

سوابق مالی و عملکرد پرسنل

گزارش سنوات پرسنل

گزارش تغییر پست سازمان

سامانه حقوق و دستمزد پرتونت

سامانه دریافت و پرداخت پرتونت

سیستم دریافت و پرداخت دادهپردازی پرتونت، امکانات مناسبی را برای ثبت، ردیابی، کنترل و در نهایت، گزارشگیری از اطلاعات مربوط به عملیات دریافت و پرداخت فراهم کرده است. باتوجه به این ویژگی، تمامی سطوح مرتبط سازمان با این سیستم، امکان مدیریت بهرهوری فرآیندهای خود را در این حوزه دارند و کمک بسزایی در مدیریت وصول مطالبات و دورهی پرداخت بستانکاران برای بنگاه اقتصادی خواهد بود.

بخشی از فرآیندهای تحت پوشش:

امکان تنظیم ویژگیهای عوامل مؤثر در محاسبات ( مالیات پذیر، بیمه پذیر و غیر آن)

در نظر گرفتن سوابق و تاریخچهی اطلاعات در انجام محاسبات

دارای قابلیت تعریف مراکز هزینه از طریق حکم کارگزینی

امکان ثبت معوقههای حکمی و کارکردی و پوشش دهی کامل محاسبات معوقه

محاسبات حقوق ماهانه

محاسبات دور های شامل عیدی و بازخرید مرخصی شامل پرداخت و محاسبات ذخیره

امکان تهیه گزارش ها و فایل بیمه مطابق با استانداردهای تعریفشده

امکان تهیه گزارش ها و فایل دارایی مطابق با استانداردهای تعریفشده

امکان صدور سند اتوماتیک

سامانه دریافت و پرداخت پرتونت
سامانه اموال و دارایی ها پرتونت

سامانه اموال و دارایی ها پرتونت

سیستم اموال و دارایی پرتونت، امکانات مناسبی برای ثبت، ردیابی، کنترل و در نهایت، گزارشگیری از اطلاعات مربوط به اموال سازمان را فراهم کرده است. با توجه به این ویژگی، همهی سطوح مرتبط سازمان با این سیستم، امکان مدیریت داراییهای خود را در این حوزه دارند.

بخشی از فرآیندهای تحت پوشش:

شناسنامهی اموال و داراییها

تعیین محل استقرار دارایی به صورت درخت وارهها

تعیین روش محاسبه استهلاک دارایی از طریق گروه دارایی یا اقلام دارایی

امکان تعدیل قیمت دارایی

نقل و انتقال دارایی بین پرسنل و واحدها

نقل و انتقال دارایی از انبار به استفادهکننده

نقل و انتقال دارایی از استفاده کننده به انبار

اموال گردانی

تعیین جمعدار و تحویل گیرنده دارایی به طور هم زمان

محاسبه استهلاک و ذخیره استهلاک

شناسایی اموال در بدو ورود به سازمان

صدور اسناد اتوماتیک به حسابداری مالی


اعتبارات پرتونت
Image
Image
اولین نفری که مطلع می شود، باشید!

Search